SOAL LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS BASA JAWA KELAS 8 SMP SEMESTER II 2013


SOAL LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS BASA JAWA KELAS 8 SMP

GLOBALISASI
(Dening : Yusuf Susilo Hartono)
Jamane wis sarwa komputer
Akeh wong pada keblinger
Rodha becakmu tetep munyer
Sarapan sega pecel
Jamane wis sarwa mal plasa
Uripmu panggah nguler kambang
Gethuk tela pendhak rina

1. Wacan ing dhuwur kalebu wacan apa…
a. Cangkriman
b. Parikan
c. Geguritan
d. Dhagelan

2. Apa irah-irahan wacan ing dhuwur?
a. Globalisasi
b. Akeh wong pada keblinger
c. Jamane wia sarwa mal plasa
d. Uripmu panggah nguler kambang

3. Sapa panggurit wacan ing dhuwur kuwi?
a. Yusuf Ahmad Hartono
b. Yusuf Susilo Hartono
c. Yusuf Susilo Sartono
d. Yusuf Suhartono
4.

Ukara ing dhuwur kalebu paugerane apa?
a. Geguritan
b. Endahe geguritan
c. Supaya bisa maca geguritan
d. Medharake Geguritan

5. Supaya bisa maca geguritan kanthi becik,bab-bab sing kudu digatekake kaya ing ngisor iki,kejaba…
a. Mangerteni isi lan karepe geguritan kasebut,banjur dirasakake
b. b.Kudu nggatekake pocapan lan wiramane
c. c.Bisa meragakake kanthi mimik lan ekspresi sing trep
d. d.Sawise bisa nemtokake gagasan baku

6. Tembung loro utawa luwih sing padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan kanggo mbangetake diarani…
a. Pituduh
a. Tembung saroja
b. Tembung Entar
c. Tembung Garba

7. Ing ngisor iki sing diarani tembung saroja yaiku…
a. Damarwulan duwe watak sing andhap asor
b. Damarwulan iku dadi satriya ing kerajaan Majapahit
c. Sapa wae ora bisa ngrebut atine Endang Retnowati
d. R.A.Kartini dadi pahlawan idola para wanita.

8. Tembung andhap tegese pada karo asor,yaiku ngendhek,utawa diarani…
a. Wani marang kahanan
b. Sopan banget
c. Ngerti marang kahanan
d. Sopan marang wong sing dianggep tuwa.

9. Tembung sing tegese ora sawantahe/ora salugune(bermakna kiasan)diarani…
a. Pituduh
b. Tembung saroja
c. Tembung Entar
d. Tembung Garba

10. Ing ngisor iki sing diarani tembung entar yaiku…
a. Aja percaya karo omongane,dheweke iku kalebu wong sing lunyu ilate.
b. Ratukencanawungu anggone mimpin negara tansah adil wicaksana
c. Anjasmara mikirake Damarwulan awake nganti kuru aking
d. Patih Gajah Mada pangkate kaunggahake.

11. Tembung loro utawa luwih sing digandheng dadi siji sarana nyuda cacahe wandane diarani tembung…
a. Saroja
b. entar
c. Garba
d. Wangsalan

12. Tembung garba kuwi kaperang dadi piro…
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

13. Tembung loro utawa luwih sing ora ana aksara y,yen digarba banjur muncul y,diarani tembung garba:
a. Sutra-ye
b. Sutra-wam
c. Warga – ye
d. Warga –h

14. Ukara kang wasesane awujud tembung kriya tanduk utawa entuk ater-ater anuswara lan jejere nindakake pakaryan diarani…
a. Ukara tanduk
b. Ukara tanggap
c. Ukara wancah
d. Ukara camboran

15. Ukara tanduk kaperang dadi loro yaiku ukara tanduk mawa lesan lan…
a. Tanpa lesan
b. Tanpa kiasan
c. Jejere nindakake pakaryan
d. Ukara tanggap

16. Ing ngisor iki sing kalebu ukara tanduk mawa lesan yaku…
a. Aris nggambar pasar
b. Budi mlaku-mlaku
c. Rini maca
d. Tito lara

17. Ing ngisor iki sing ora kalebu ukara tanduk tanpa lesan yaiku…
a. Tono nguras tambak
b. Ibu dhahar
c. Udin sinau
a. D. Upik mlaku-mlaku

18. Ukara kang wasesane arupa tembung kriya tanggap(entuk ater-ater tripurusa) lan jejere dikenani pakaryan diarani ukara…
a. Tanduk
b. Tanduk mawa lesan
c. Tanduk tanpa lesan
d. Tanggap

19. Purwakanthi kang awewaton rujuking wanda pungkasan gatra ngarep karo wanda wiwitan gatra sing mburi diarani purwakanthi…
a. Guru swara
b. Guru sastra
c. Guru basa/lumaksita
d. Guru gatra.

20. Tuladha sing trep anggone purwakanthi lumaksita yaiku…
a. Jarene pingin maju,kok ora gelem sinau
b. Kudu jujur kareben luhur
c. sapa sing goroh bakal growah
d. angajia tata krama,ngajia basa kang becik

21. Unen-unen kang ngemu teges badhean,kayadene cangkriman utawa tebakan,diarani…
a. Wangsalan
b. Wangsulan
c. Unen-unen
d. Cangkriman.

22. Jenise wangsalan ing bebrayan ana piro?…
a. 3
b. 4
c. 5
d. 5

23. Wangsalan kang dienggo nalika guneman saben dina diarani wangasalan…
a. Padinan
b. Kang rinacik ing ukara
c. Kang dumadi rong gatra
d. Sinawung tembang

24. ’’Balung janur,nyata sira minangka usada’’
Ukara ing dhuwur kalebu wangsalan apa?…
a. Padinan
b. Kang rinacik ing ukara
c. Kang dumadi rong gatra
d. Sinawung tembang

25. ’’Carang wreksa,wreksa wilis tanpa patra’’
’’Nora gampang,wong urip ing ngalam donya’’
Ukara ing dhuwur kalebu wangsalan apa?…
a. Padinan
b. Kang rinacik ing ukara
c. Kang dumadi rong gatra
d. Sinawung tembang

26.

Ukara ing dhuwur kalebu tembung apa?
a. Lingga
b. Andhahan
c. Candra
d. Wangsalan

27. Mungguh kang lumrah dicandra jroning tembung yaiku…
a. Anggane manungsa lan bab kang gegayutan karo manungsa.
b. Tegese tembung mentes lan mantesi
c. Kudu nganggo swara kang landhung
d. nggatekake paugeran-paugeran kang dicandra.

28. Tembung loro utawa luwih sing digandheng dadi siji sarana nyuda cacahe wandane, diarani tembung ….
a. Saroja
b. Entar
c. Garba
d. Kerata basa

29. Cacahe wanda saben sagatra ing tembang macapat diarani ….
a. Guru sastra c. Guru lagu
b. Guru gatra d. Guru wilangan

30. Yen micara marang Bapak utawa Ibu becike nggunakake basa ….
a. Ngoko alus c. Krama alus
b. Ngoko lugu d. Krama lugu

31. Basa ngoko sing kacampur tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman diarani basa ….
a. Ngoko lugu
b. Ngoko alus
c. Krama lugu
d. Krama alus

32. Parikan kanthi dapukan pola 4 wanda+4 wanda(x2). Kaya ing ngisor iki jangkepana.Wajik klethik gula jawa…
a. Luwih becik sing prasaja
b. Luwih becik, bangun Negara
c. Luwih becik, sabar lan narima
d. Luwih becik, sing eling lan waspadha

33. Yen deleh barang sing ati-ati, amarga bocah iku …….
a. Dawa tangan
b. Dawa irunge
c. Dawa untune
d. Dawa gulune

34. Gandhenge swara vocal sing manggon ing mburi karo sing wis kasebut ing ngarep diarani ….
a. Purwakanthi guru swara
b. Purwakanthi guru sastra
c. Purwakanthi basa
d. Purwakanthi basa karma

35. Ing ngisor iki sing diarani ukara tanggap yaiku…
a. Indah lunga surakarta
b. Retno mlaku-mlaku nyang tunjungan
c. Ani nyapu latar
d. Bukune dituku Ani

Asmarandana
(Laras slendro pathet sanga)
5 6 1 2 2 2 2 2
En dah e sa wang an i ki
6 6 6 1 5 2 1 6 6
A las gu nung de sa de sa
6 1 1 1 6 6 1 5 6
Ke na so rot e sre nge nge
5 6 6 6 6 6 6 1 6
Ma weh ten trem pra ma nung sa
5 2 2 1 6 1 6 5
Kang sa mya nam but kar ya
5 6 1 2 2 2 2 1 6
Nye kap i ka beh e bu tuh
6 1 1 1 6 6 1 6 5
Ka ton e sem gu yu ni ra

36. Tembang ing dhuwur kalebu tembang apa?
a. Gedhe
b. Cilik
c. Macapat
d. Kreasi

37. Tembang Asmarandana ing dhuwur duwe watak kang….
a. Sarwo asih
b. galak
c. kepahlawanan
d. Keprigelan

38. Unen-unen sing kalebu puisi jawa tradisional kang isine sindhiran,lelucon kanggo panglipur lan pitutur tumrap urip bebrayan diarani…
a. Geguritan
b. Parikan
c. Cangkriman
d. Macapat

39. Salah siji ciri-cirine parikan kaya ing ngisor iki, yaiku…
a. Tegese tembung mentes lan mantesi
b. Kalebu puisi jawa tradisional
c. Nggunaake purwakanthi
d. Ora ngugemi aturan sing dienggo

40. Ing ngisor iki parikan kang kedadeyan saka 4 wanda + 4 wanda yaiku…
a. Bisa nggambang,ora bisa nyuling
Bisa nyawang,ora bisa nyandhing
b. Manuk tuhu,mencok pager
Yen sinau,dadi pinter
c. Parine,wis lemu-lemu
Atine,wia kudu nesu
d. Liwat parit,lumumpat ing pager
Dadi murid,sing sabar lan pinter.

41. Wayang gandrung kang langka
Mula bukane wayang Mbah Gandrung cumondhok ing desa Pagung,Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri.Demang Prayasana nemokake jati kang kentir ing kali banjir banjur disigar.Jebul ing sajroning kayu jati ana wayang krucil cacah loro.Wayang banjur dijupuk lan digawa menyang kademangan.Liya wektu ditemokake maneh wayang cacah loro.Sateruse wayang papat mau dadi babone wayang liyane,saiki wayange dadi cacah patang puluh wolu.
Apa kang dadi irah-irahan wacan ing dhuwur?
a. Wayang Gandrung kang langka*
b. Mbah Gandrung kang cumondhok ing desa Pagung
c. Sajrone kayu jati ana wayang krucik cacah loro
d. Wayang dadi cacah patang puluh wolu.

42. Mbah Gandrung cumondhok ing Desa Pagung .
Tegese tembung Cumondhok ing dhuwur yaiku…
a. Mendoakan
b. Keselamatan
c. Membersihkan
d. Berada

43. Gandhenge swara(vokal)utawa sastra(konsonan) utawa wanda(suku kata)sing manggon ing mburi karo sing wis kasebut ing ngarep diarani…
a. Basa rinengga
b. Purwakanthi
c. Ukara tanduk
d. Ukara tangga

44. Ing ngisor iki sing ora kalebu jenis purwakanthi,yaiku purwakanthi…
a. Guru swara
b. Guru sastra
c. Guru basa/lumaksita
d. Guru gatra

45. Sapa sing goroh bakal growah
1) Mingkar,mingkur,mungkur
2) Sluman,slumun,slamet
Ukara ing dhuwur kalebu purwakanthi apa?
a. Guru swara
b. Guru sastra
c. Guru basa
d. Guru gatra.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s