SOAL LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS BASA JAWA KELAS 7 SMP SEMESTER II 2013


SOAL LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS BASA JAWA KELAS 7 SMP

TATA CARA KANG KELIRU
Ing jaman saiki isih ana kabiasaan uwang kang ngetotake kabiasaane leluhur nandang pangobatan. Akeh wong kang ngombe cuweran peru (empedu) kewan mentah, minangka jamu njaga kasarasane raga, utawa kanggo nambani penyakit—penyakit tartamtu. Kamangka ngombe cuweran peru kewan mau gedhe resikone kena penyakit tifus. Jalaran baksil tifus kang aran salmonella typhii akeh sing ditemokake sajroning peru, mula ora aneh yen bnjur katut mlebu menyang awaking manungsa kang ngombe, satemah kena lara tifus.
Anane baksil tifus kasebut bis uga mlebu menyang manungsa lumantar endhog mentah sing kerep diuntal apa dene sing kerep dadi campuran madu lan jamu. Gegandhengan karo bab iku dr. RHH Nelwan DSPD DTM & H ngelingake marang masyarakat kang seneng dhahar daging lan endhog bebek, prayogane dimasak mateng temenan. Mula panggodhoge endhog bebek paling ora 10 menit.
Endhog bebek iku bias kelebon baksil salmonella typhii. Baksil tifus kasebut bias mlebu ing jero endhog nalika proses dumadine endhog (reproduksi awak bebek). Sing paling akeh ditemokake ing jero peru.
Manut dr. Nelwan cuweran peru duwe ph dhuwur kang disenengi dening salmonella typhii. Kahanan kaya mengkene iki mujudake papan pandhelikane bakteri mau, saengga ora bias kabrastha. Sawalike salmonella typhii ora kuwat urip ing lingkungan sing “keasamane” dhuwur.
Sanajan bakteri tifus bisa nular lumantar endhog bebek lan cuweran peru, nanging kedadean—kedadean kurange banyu resik, sanitasi lingkungan, uga kanthi anane papan pambuangan uwuh sarta kotoran manungsa sing during nyukupi syarat kesehatan. Sebab, nulare penyakit tifus menyang wong liya liwat panganan lan omben—omben.
I. Pilihen salah siji jawaban sing bener

1. Coweran peru iku ora apik yen diombe, amarga….
a. Akeh menehi racun
b. Akeh baksil kang ditemokake
c. Akeh wong kena penyakit
d. Amarga regane larang

2. Ing sajroning empedu (cuweran peru) tinemu baksil tifus, sing jenenge….
a. Salmonella typuse
b. Salmonella tipha
c. Salmonella typhii
d. Salmolla typhi

3. Carane supaya bisa nyegah anane baksil tifus yaiku….
a. Kanthi mangan panganan mentah
b. Kanthi mangan panganan hidroponik
c. Kanthi mangan panganan mateng
d. Kanthi ngombe cuweran peru

4. Carane nyegah penyakit tifus yaiku….
a. Masak panganan luwih dhisik
b. Ngombe obat
c. Ngombe cuweran peru
d. Turu wengi

5. Cara nulare penyakit tifus yaiku….
a. Kanthi mangan panganan mateng
b. Liwat banyu reget lan panganan entah
c. Kanthi olahraga cukup
d. Kanthi adus sing resik

6. Crita gancaran sing paragane kewan kang bisa tata jalma(omong-omongan) sing isine nggambarake watak wantune manungsa diarani ….
a. Fabel
b. Sage
c. Mite
d. Dongeng lugu

7. Crita rakyat sing dianggep lucu, sarwa aneh utawa ora klebu ing nalar yaiku. . . .
a. Fable
b. Sage
c. Mite
d. Dongeng lugu

8. Crita rakyat sing gegayutan karo prastawa sejarah lan ana sambung rapete karo sawijine paraga (tokoh), asal- usule papan utawa panggonan, lan diyakini nate dumadi diarani . . .
a. Mite
b. Legenda
c. Sage
d. Dongeng

9. Jinise dongeng kaperang dadi 3 , kaya kang kasebut ing ngisor iki, kajaba. . . .
a. Fabel
b. Sage
c. Dongeng lugu
d. Dongeng gegedhug utawa wiracarita

10. Sing arupa dongeng legendha, yaiku….
a. Perang Padri lang Kancil Nyolong Timun
b. Guwa Lawa lan Dumadine Kutha Tulungagung
c. Dumadine Kutha Banyuwangi lan Asal usule kutha Gresik
d. Timun Emas lan Joko Bodho

11. Basa ngoko kang kacampuran tembung- tembung krama inggil tumrap wong sing dijak guneman diarani basa . . . .
a. Ngoko lugu
b. Ngoko alus
c. Krama lugu
d. Krama alus

12. Tuladhane tata krama kang becik yaiku …
a. Nggunakake unggah-ungguh basa kang trep marang wong liya
b. Ngomong dhewe karo kanca nalika guru lagi nerangake ing ngarep kelas
c. Nalika mertamu, mlebu omah langsung
d. Marang wong tuwa ora perlu basa

13. Ukara sing bener unggah-ungguhe yaiku …
a. Eyang sesuk lunga menyang Mekah
b. Bapak wis budhal menyang kantor
c. Aku wis dhahar ing omahe kancaku
d. Adhik lagi mlaku-mlaku karo kancane

14. Basa sing digunakake nalika omong marang wong sing sadrajad (sebaya) wis kulina (akrab), yaiku….
a. Ngoko lugu
b. Krama lugu
c. Ngoko alus
d. Krama alus

15. Basa sing digunakake nalika omong wong enom marang wong tuwa yaiku….
a. Ngoko lugu
b. Krama alus
c. Ngoko alus
d. Krama lugu

16. (1) Digunakake kanca padha kanca akrab
(2) Basane ngoko dicampuri krama inggil
(3) Ater-ater lan panambang dikramakake
(4) Tembung sing dikramakake : woge, panindakake, barang kaduwekane
Sing dadi ciri-cirine ngoko alus yaiku nomer….
a. 1, 3
b. 2, 4
c. 1, 4
d. 2, 3

17. “Aku dikongkon ibu tuku gula”
Yen diowahi dadi basa krama alus, yaiku….
a. Aku diutus ibu tuku gula
b. Kula diutus ibu tuku gula
c. Kula dipun utus ibu mundhut gendhis
d. Kula diutus ibu tuku gendhis

18. “Ibu tindak dhateng peken mundhut sandal”
Yen diowahi dadi basa ngoko lugu, yaiku….
a. Ibu menyang pasar tuku sandhal
b. Ibu lunga menyang pasar tuku sandhal
c. Ibu lunga menyang peken tuku sandhal
d. Ibu lunga menyang pasar tumbas sandhal

19. “Sampeyan mau bengi sinau apa?”
Yen diowahi dadi basa krama alus, yaiku….
a. Kowe mau bengi sinau apa?
b. Kowe mau bengi sinau menapa?
c. Sampeyan kala wau dalu sinau menapa?
d. Panjenengan kala wau dalu sinau menapa?

20. Aku dikongkon Ibu mangan saiki. Ukara ngoko lugu kasebut yen disalin ing basa krama alus dadi ….
a. Kula dikengken Ibu nedha sakniki
b. Kula didhawuhi Ibu dhahar sakniki
c. Kula dipunutus Ibu maem sakniki
d. Kula dipundhawuhi Ibu nedha sakniki

21. Kowe apa sida lunga menyang Mekah?. Ukara kasebut yen didadekake basa ngoko alus yaiku ….
a. Sampeyan apa sida kesah menyang Mekah?
b. Panjenengan apa sida tindak menyang Mekah?
c. Sampeyan punapa siyos kesah dhateng Mekah?
d. Panjenengan punapa siyos tindak dhateng Mekah?

22. Basa krama alus prayogane digunakake kaya ing ngisor iki kajaba marang ….
a. Anak marang Bapak/Ibune
b. Putu marang Eyang/Simbahe
c. Murid marang Gurune
d. Bapak/Ibu marang anake

23. Gandhenge swara (vokal ) utawa sastra ( konsonan ) utawa wanda (suku kata) sing manggon ing mburi karo sing wis kasebut ing ngarepe diarani….
a. Pucung
b. Parikan
c. Purwakanthi
d. Paribasan

24. Anane purwakanti kaperang dadi 3, yaiku….
a. Swara, sastra, lan basa/ lumaksita
b. Gatra , basa, lan lumaksita
c. Swara, sastra, lan gatra
d. Basa, sastra, lan gatra

25. Unen-unen“Sluman,slumun,slamet ” iki kalebu purwakanthi guru….
a. Swara
b. Sastra
c. Basa/ Lumaksita
d. Gatra

26. Cermatana ukara ing kiwa iki. “Negara mawa tata, desa mawa cara ” iki kalebu purwakanthi guru….
a. Swara
b. Sastra
c. Basa/ Lumaksita
d. gatra

27. Anane endahing geguritan dumunung ing bab-bab ing ngisor iki, kajaba….
a. Pilihane tetembungan sing pantes, trep lan mantesi
b. Nggunakake wirama utawa lagune
c. Busanane basa kang maneka werna
d. Paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagune

28. Kaanan ngowahi tulisan sing sadurunge awujud geguritan dadi tulisan sing awujud prosa diarani . . . .
a. Nulis geguritan
b. Nggancarake geguritan
c. Nulis cerkak
d. Nulis tembang

Kanggo garapan no 28 tumeka 30
Siswa Cangkruk
Dening: Drs. Murasid
Delengen pinggir ratan
Wayah awan
Lali marang padatan
Geneya ra ndang bali?
Wong tuwamu ngenteni
Mboh ora weruh…ora keguh
Ngguyu cekakakan
Ra ngerti subasita
Eling…eling
Marang sesanggemanmu
Para mudha kekudangane bangsa
Bali….hayo bali
Marang warga utama
Manut ujaring agama

29. Babagan apa sing diceritaake geguritan ing dhuwur….
a. Murid kang dadi kebanggaane wong tuwa
b. Tumindhak ala murid jaman saiki
c. Para murid sing becik tumindhake
d. Rekasane dadi murid

30. Ukara ing ngisor iki sing duwe pola jejer-wasesa-lesan yaiku ….
a. Putrane Pak Bupati durung kondur
b. Pak Lurah napak astani surat
c. Pakdhe taksih kersa dhahar
d. Agemane Pak Guru anyar

31. Tyas lagi gawe unjukan. Ing ukara kasebut sing dadi lesane yaiku ….
a. Tyas c. Nggawe
b. Lagi d. Unjukan

32. Saben esuk Rehana nyirami kembang. Wasesane ukara kasebut yaiku ….
a. Saben esuk c. Nyirami
b. Rehana d. Kembang

33. Pak Dhokter mriksa bocah sing lara. Ing ukara kasebut sing dadi jejere yaiku…
a. Pak Dhokter c. Geganep
b. Mriksa d. Lesan

34. Ukara ing ngisor iki ngongkon utawa mrentah marang wong sing diajak guneman diarani ….
a. Ukara sambawa
b. Ukara agnya
c. Ukara tanduk
d. Ukara tanggap

35. Ukara sing ngandharake maksud tartamtu supaya nindakake pakaryan kaya kang kasebut ing linggane tembung diarani ….
a. Ukara sambawa c. Ukara tanduk
b. Ukara pakon d. Ukara tanggap

36. Ibu pundhutna klambi ing sakjerone lemari. Ukara kasebut kalebu ukara …
a. Ukara tanduk mawa lesan
b. Ukara tanggap tanpa lesan
c. Ukara agnya
d. Ukara sambawa

37. Apa tegese “Ora ngerti subasita”, …….
a. Tetulung
b. Tata krama
c. Tepo selira
d. Ora duwe isin

38. Anane itutur kang ana ing sajroning geguritan kasebut yaiku….
a. Manut marang wong tuwa
b. Manut karepe dhewe
c. Manut marang wong tuwa lan agama
d. Manut grubyuk

39. Bu Maimuna dodol gethuk ing pasar wayah isuk
Tembung sing dicetak miring diarani….
a. Katrangan papan lan jejer
b. Wasesa lan katrangan wayah
c. Jejer lan wasesa
d. Lesan lan katrangan papan

40. Mbah Darjo dodol tahu ing pasar wiwit jam 4 isuk supaya laris.
Ukara ing ndhuwur sing nganggo katrangan katrangan papan, katrangan wayah,lan katrangan tujuwan yaiku…
a. Lek Narto, Dodol, lan ing pasar
b. Ing pasar, wiwit jam 4 isuk, lan tahu
c. Ing pasar, wiwit jam 4, lan supaya laris
b. . Lek Narto, dodol, lan tahu

41. Cermatana ukara ing kiwa iki.Amarga aku mau durung bayaran aku kepeksa ngampil dhuwit pak puh seket ewu. Katrangan sing digunakake kanti urut yaiku ….
a. Sebab, wektu, cacah
b. Sebab, tujuwan, wektu
c. Tujuwan, wektu, cacah
d. Akibat, wektu, cacah

42. Ustad Yoyok golek pakan nganggo arit. Ukara iki nggunakake keterangan …
a. Kahanan
b. Tujuwan
c. Sebab
d. Piranti

43. Nalika ana ukara sing isine ngongkon utawa mrentah marang wong sing dijak guneman diarani.. . . . . .
a. Ukara sambawa
b. ukara tanduk
c. Ukara agnya
d. ukara tanggap

44. Anane ukara sing ngandharake maksud tartamtu supaya nindakake pakaryan kaya kang kasebut ing linggane tembung diarani. . . .
a. Ukara pakon
b. ukara tanduk
c. Ukara sambawa
d. ukara tanggap

45. Budhala mau-mau, aku ora kudanan!
Ukara kasebut kalebu ukara. . . .
a. ukara tanduk tanpa lesan c. Ukara sambawa
b. ukara tanggap d. Ukara Agnya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s