SOAL LATIHAN UJIAN SEKOLAH BASA JAWA 2012-2013


Wacanen wacana iki !
KABENAN
Wulan Desember mujudaken pungkasaning taun. Tiyang – tiyang jawi ngerata basakaken “ gedhe – gedhene sumber “ lajeng wulan Januari dipunkerata “ Hujan sehari- hari “. Tegesipun wulan – wulan menika kaleresan ing tengah – tengahipun mangsa rendheng. Saben dinten jawahipun nggrejeh, rinten dalu prasasat tanpa kendel. Kathah tiyang nggresula saking cingag lan kagoling pikajenganipun. Pangresah menika kula pireng nalika kula tumut ngeyup wonten griyanipun tiyang caket pasar Banyumas ingkang nembe kabenan. Panggenan menika kaleres ugi caket lepen Serayu. Critanipun sampun antawis tigang dinten tigang dalu jawah deres sanget tanpa mendha. Tiyang ing padhusunan Ki Kasan Ngali katinggal, tintrim sami ndongong wonten ing griya amargi saking asrep bengkeresen, aras – arasen kumrengkang.

1. Wulan Desember dening tiyang-tiyang dipunkerata basakaken “ Gedhe – gedhene sumber “menawi januari kerata basanipun ….
a. jan-jane ora lali
b. udan setiap hari
c. udane mung sekali
d. hujan sehari-hari

2. Pangresah menika kula pireng nalika kula tumut ngeyup wonten griyanipun tiyang ingkang nembe kabenan. Tembung kabenan ingkang kagaris tegesipun ….
a. Kaboten
b. Kegrimisen
c. kabanjiran
d. kajawahan

3. Kumrosak swaraning jawah wonten ketebihan binarung gumrojog benanipun lepen Serayu. Tembung binarung menika sami kaliyan ….
a. miwiti
b. nyaregi
c. mungkasi
d. nglampahi

4. Sawetawis wonten tiyang ingkang ngengakaken kori. Tembung Kori tegese ….
a. lawang
b. nako
c. angin – anginan
d. jendela

5. Wontenipun jawah ndadosaken benanipun lepen Serayu, adamel kekesing manahipun
tiyang ingkang … sapinggire lepen.
a. dunung
b. dedunungan
c. dedunung
d. Demunun

6. Unen-unen kang ajeg panggonane, mawa teges entar nanging ora ngemu surasa pepindhan diarani ….
a. saroja
b. bebasan
c. saloka
d. Sanepa

7. Basa krama alus iku gunane kanggo guneman…..
a. Kakangmarangadhine
b. Wong kang wis kulina banget
c. Ngisoran marang ndhuwurane
d. Wong tuwa marang anake

8. Ibu … bareng krungu yen Kevina diladaki Alamsyah.
a. Padhang atine
b. Ghede atine
c. Cilik atine
d. Panas atine

9. Tembang macapat kang guru gatrane paling akeh……
a. Pocung
b. Kinanthi
c. pangkur
d. Dhandhanggula

10. Timin … Pak Guru boten saged mangsuli.
Tembung kang mathuk kanggo ngganepi ukara iku ….
a. ditakoni
b. dijaluki
c. didangu
d. disuwuni priksa

11. 1) Sesampunipun supados mampir tumbas sepatu
2) Tika wangsul sekolah dipun utus bapak
3) Jalaran adhikipun kirang saras badanipun
4) Piyambakipun supados dhateng Purwokerto nganter adhik kursus
Ukara-ukara kasebut yen digawe paragraph urutane ….
a. 2 – 3 – 1 – 4
b. 2 – 4 – 1 – 3
c. 2 – 4 – 3 – 1
d. 4 – 2 – 1 – 3

12. Kalong tegese suda, lan kalong tegese lawa gedhe. Tembung loro mau tulisane lan pangucapane padha, nanging tegese beda. Tembung iku diarani ….
a. Homonim
b. Homograf
c. Homofon
d. Hiponim

13. 1. Sekolah 6. Lare
2. Menjangipun 7. Sinau
3. Ingkang 8. dados
4. badhe 9. pinter
5. taberi 10. tiyang
Tembung-tembung yen didhadekake ukara urutane ….
a. 10 – 4 – 6 -3 – 5 – 2 -1 – 7 -8 – 9
b. 1 – 3 – 6 – 8 – 10 – 7 – 2 – 5 – 9 – 4
c. 6 – 1 -3 – 5 – 7 – 2 – 4 -8 – 10 – 9
d. 4 – 2 – 6 – 8 – 10 – 1 – 5 – 7 – 9 -3

14. Bu … sampun kula … datheng simbah.
Tembung kang mathuk kanggo ngganepi ukara yaiku ….
a. rasukanipun, paringaken
b. rasukanipun, aturaken
c. agemanipun, paringaken
d. agemanipun, aturaken

15. Kala wingi Bapak kula … amargi kula … sekolah sampun sonten.
Tembung kang mathuk kanggo ngganepi ukara yaiku ….
a. duka, wangsul
b. nesu, kondur
c. nesu, wangsul
d. duka, kondur

16. Tembung loro kang digandheng dadi siji nuwuhake teges anyar ing aran tembung….
a. Saroja
b. garba
c. camboran
d. lingga

17. Tembang macapat kang guru gatrane paling akeh……
a. Pocung
b. Kinanthi
c. pangkur
d. Dhandhanggula

18. Tembang macapat kang nduweni watak sereng, kejem, mantep, diarani tembang ….
a. Pangkur
b. Asmaradhara
c. Durma
d. Gambuh

19. Tetembungan utawa unen-unen sing kudu dibatang kekarepane, amarga tetembungan mau nduweni teges ora sabenere, diarani ….
a. paribasan
b. cangkriman
c. bebasan
d. saloka

20. Tetembungan kang wis rusak utawa luput, nanging yen dibenerake dadi saya salah,diarani tembung ….
a. Saroja
b. Keratabasa
c. Rurabasa
d. Yogyaswara

21.Wacanen kanthi teliti!
1. Pambuka 3. Atur pambagya
2. Donga panutu 4. Ramah tamah
5. Bakune adicara

Rerantaman (urut-urutane) adicara sing bener yaiku ….
a. 1, 2, 3, lan 4
b. 1, 3, 5, 2, lan 4
c. 2, 3, 4, lan 5
d. 1, 3, 2, 5, lan 4

22. Ukara iki awujud urut-urutane teks adicara angka kapisan ….
a. Bapak, ibu saha para rawuh pengetan Isra’ Mi’raj punika kita bade kanthi waosan “basmalah”
b. Bapak, ibu saha para rawuh sedaya ingkang kinurmatan sumangga kita midhangetaken waosan ayat suci al-Quran
c. Bapak, ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, sapunika bapak kepala sekolah maringi sambutan
d. Bapak, ibu ingkang kinurmatan, mekaten kalawau adicara pengetan Isra’ Mi’raj sampun paripurna

23. Perangane layang kang duweni isi bab wigatineng layang, diarani ….
a. Adangiyah
b. Paprenahan
c. Purwaka basa
d. Surasa basa

24. Tembang macapat iku uga diarani tembang ….
a. Gedhe
b. Kawi
c. Dhagelan
d. Cilik

25. Panggunakane aksara murda iku kanggo nulis….
a. Nulis tembung manca kang kapenak
b. Nulis jeneng manca kang rada angel
c. Nulis jeneng kanggo panurmatan
d. Nulis panggonan kang migateni

26. Ati tentrem, urip dadi ayem. Tembung ati dasanamane yaiku ….
a. Manah
b. Krungu
c. Suawasana
d. Jantung

27. Mekaten, bilih menggahing rerantaman adicara ingkang badhe kaaturaken, sagede ing pangajap mugi dhauping pinanganten kekaleh kalis saking lir ing sambikala. Rerakitan ukara iku trep kaaturake pranata adicara ing pahagyan ….
a. Walimatul khitan
b. Walimatul Urus
c. Walimatul khamil
d. Walimatul ambal warsa

28 . Assalamu’alaikum War. Wab.
Keparengo kulo angantu-antu rawuh panjenengan
Dinten : Sabtu 1 Oktober 2013
Wekdal : 18.30
Panggenan : Gedung Graha Bhakti Praja Jl.Pahlawan 15 Madion
Kawigaten : Amirsani ringgit tiyang kagem mengeti dinten Kesaktian Pancasila
Wassalamu’alaikum War.Wab.
Layang iku klebu layang …
a. Lelayu
b. Ganep
c. Kitir
d. Ulem

29. Kanggo mangerteni bab alas mangrove, bacah-bocah dolan menyang pesisir Kenjeran Surabaya.
kang diarani katrangan tujuan ing ukara iku ….
a. Menyang pesisir Kenjeran Surabaya
b. Dolan menyang pesisir Kenjeran
c. Kanggo mengerteni bab alas mangrove
d. Bocah-bocah dolan alas mangrove

30. .Ing ngisor iki ana kandhungane katrangan sebab yaiku ….
a. Pakdhe ngungsi dhateng Bangil
b. Jenderal Sudirman ndherek perang gerilya
c. Kolonel Suhartok perang gerilya kaliyan Inggris
d. Bung Tomo ngungsi amargi perang gerilya

31. Ing pasar Susi tuku gula rong kilo setengah Rp. 19.500,- Katrangan cacah ing ukara mau yaiku ….
a. Tuku gula ing pasar
b. Ing pasar Nanik tuku gula
c. Nanik tuku gula
d. Rong kilo setengah Rp. 19.500,-

32. Panggonan daerah wisata ingkang endah tur ngresepaken minangka salah satunggaling sumber pendapatan asli daerah. Ing ukara iku kang diarani katrangan kahanan yaiku ….
a. Papan pariwisata
b. Endah tur ngresepaken
c. Kaendahan pendapatan
d. Kasaenan alam

33. Ukara sing nggunakake tembung tanggap…………..
a. Mahmud ngguyu dhewe ing kamar
b. Ibu dhahar ing sawah.
c. Bukumu di gawa Anton
d. Ibu masak sega tahu.

34. Tembung “ kauntungan” menawa dirimbag dadi ….
a. ka + untung + an
b. ka + nuntung + an
c. ka + n + untung
d. ka +puntungan+ an

35. Bapakku guru SMP,jejer ing ukara kasebut………
a. bapakku
b. guru
c. SMP
d. guru SMP

36. Tembung andhahan sing nduweni teges piranti kanggo manggon ing tembung …………
a. payungan
b. jaranan
c. wayangan
d. dhelikan.

37. Panambang – an sing nduweni teges kadunungan sifat ,ana ing tembung :
a. atusan
b. mantu ngedhen
c. lalen
d. kuplukan.

38. Wong sing pegaweyane nglakokake sepur, diarani
a. kusir
b. kondektur
c. masinis
d. sopir

39. Tuladhane tembung andhahan mawa panambang-an sing tegase tetironing barang yaiku:
a. sarungan
b. tayuban
c. wayangan
d. kuplukan

40. Saben minggu esuk Mardian mlaku-mlaku ing alun-alun.Ukara kasebut polane:
a. j – w – kpanggonan
b. kwilangan
c. kwayah – j – w – kpanggonan
d. j – w – kwayah

41. Kancane Banu seneng banget, marga suguhane mbanyu mili. Mbanyu mili tegese ;
a. mili banter kaya banyu
b. ora mandheg-mandheg terus disuguhi
c. suguhane mung banyu putih
d. suguhane banyu akeh banget

42. Swara ing pungkasaning gatra diarani …………………….
a. guru lagu
b. guru swara
c. guru gatra
d. guru wilangan

43. Jinising tembang jawa yaiku kaya kang kasebut ing ngisor kajaba …………
a. macapat
b. tengahan
c. ageng
d. wangsalan

44. Tembang gundhul – gundhul pacul, ngunduh layangan kalebu jinising tembang ………
a. dolanan
b. macapat
c. tengahan
d. ageng

45. Yen mangsa ketiga ing dalan akeh bledug. Tegese bledug
a. bata
b. anak gajah
c. wedhi
d. regedan saka lemah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s