SOAL LATIHAN UAS BASA JAWA KELAS 8 SEMESTER GASAL Th 2012-2013


SOAL-SOAL LATIHAN BAHASA JAWA SMP KELAS 8
SEMSETER GASAL TAHUN AJARAN 2012-2013

1. Nalika jaman Jepang, amarga mirsani rakyat sing mlarat lan sengsara. Panjenengane ngedekake koperasi sing tujuane paring pambiyantu marang kasangsarane rakyat. Amarga iku pungkasane pak Dirman diangkat dadi anggota dewan perwakilan rakyat karasidenan Banyumas. Gagasan pokok ing paragraph dhuwur yaiku ….
a. Jaman Jepang rakyat tambah sengsara
b. Pak Dirman ngadegake koperasi ing jaman Jepang
c. Pak Dirman diangkat dadi DPR nalika jaman iku
d. Pak Dirman paring pambiyantu marang rakyat

2. Bapak lagi mboten bidal kantor amargi gerah. Tegese gerah yaiku….
a. Repot
b. Lara
c. Kerjo
d. Ngantuk

3. Wong tuwa njaluk warah marang anak, disalokokake ….
a. Kebo kabotan sungu
b. Kebo mulih ing kandhange
c. Kebo nyusu gudhel
d. Kebo bule mati setra

4. Sawijine layang sing isine menehi weruh utawa ngabari samubarang sing kudu dingerteni dening wong akeh diarani layang…
a. Paturan
b. Ulem
c. Dhawuh
d. Ganep

5. Perangan kang nyethakake wektu lan papanpanulise layang jroning layang ganep diarani….
a. Titi mangsa
b. Purwaka basa
c. Adangiyah
d. Surasa basa

6. Nalika isih timur,Pak Agus Santoso dadi pemain basket
Timur = enom.
Ukara timur ing sajroning tembung ing dhuwur kalebu ….
a. Sinonim
b. Hiponim
c. Homonim
d. Homograf

7.

Dina Preian
Dina preian pungkasan taun pamulangan wingi, aku dherek Bapak lan Ibu kang diajak rekreasi keluarga saka sekolahan anggenipun Bapaku ngasta. Yaiku menyang Jakarta, Bogor lan Bandung. Sadurunge budhal, bengine mripatku angel diajak merem amarga aku kadung kasengsem diajak rekreasi lan ora sabar nunggu dina isuk. Rang dina sakdurunge budhal aku lan Ibu uga wes blanja. Ibuku dangu aku, “Fit awakmu miliha dewe opo sing kok senengi” Ibu nalika ndangu kula wektu blanja ing minimarket sacedhake omahku. Pungkasane aku tumbas jajan sing daksenengi lan adiku.

8. Miturut wacan ing dhuwur, sapa sing dadi paraga utama….
a. Aku
b. Adhik
c. Putri
d. Bapak

9. Miturut wacan ing dhuwur sapa sejatine jenenge paraga “aku” ing wacan kasebut ….
a. Fitri
b. zubaidah
c. Fatimah
d. Maimunah

10. Nalika wektu apa, paraga aku dherek Bapak lan Ibune lunga wisata keluarga ….
a. Dhek dina preian tahun anyar
b. Nalika preian akhir taun pelajaran
c. Nalika preian dina taun enggal islam
d. Dhek preian dina pitulasan

11. Plesiran menyang endhi paraga aku lan kaluwarga nindakake wisata ….
a. Menyang Surabaya, Jakarta lan Solo
b. Menyang Jakarta, Bogor, lan Bandung
c. Menyang Bali, Solo lan Semarang
d. Menyang Bali, Lombok lan NTT

12. Ngendi sing ing ngisor iki sing kalebu unsur intrinsik ing sajroning crita yaiku, kajaba ….
a. Tema
b. Pesen
c. Latar
d. Teks

13. Pawaatakan wantune para paraga ing sajroneng crita diarani ….
a. Penokohan
b. Pesen
c. Alur
d. Latar

14. Wektu dumadine ing crita drama diarani ….
a. Busana basa
b. Pesen
c. Alur
d. Latar

15. Nalika arep nindakake kagiatan wawancara, becike netepake bab-bab kaya ing ngisor iki yaiku, kajaba ….
a. Netepake narasumber
b. Netepake tujuan wawancara
c. Netepake dino lan papan panggonan
d. Ora perlu daftar pitakonan

16. Ing ngisor iki sing dudu tujuan nalika nganakake kagiatan wawancara yaiku ….
a. Tujuan kudu nyata
b. Tujuan kudu cetha
c. Tujuan kudu samar
d. Tujuan kudu mesti

17. Nalika nindakake wawancara kudu kanti sopan lan andhap asor, tegese yaiku ….
a. Nimpali pitakonan kang ora ana entek jawabe
b. Nindakake tansah kanti akrab kaya kanca dewe
c. Aja nyinggung pangrasane narasumber
d. Ngritik marang narasumber nganggo basa krama

18. Surabaya Kutha Indamardi
Kutha surabaya kang sinebut kutha Indamardi sawijine kutha paling gedhe nomer loro ing Indonesia sawise Jakarta.Indamardi tegese kutha industri,dagang,maritim lan pendidikan.Minangka kutha industri nomer loro ing Indonesia,Surabaya ngadhepi mawarna warna masalah mligine masalah lingkungan saka akibat industrialisasi.

Apa irah-irahan wacan ing dhuwur…
a. Surabaya Kutha Indamardi`
b. Surabaya siap ngadhepi masalah
c. Surabaya sinebut kutha nomer loro
d. Surabaya sinebut kutha pahlawan

19. Cekak an saka apa Indamardi iku?
a. Industri, maritm,dagang,pendidikan
b. Industri,dagang,maritim ,pendidikan
c. Industri,pendidikan,maritim,dagang
d. Maritim,industri,dagang,pendidikan

20. Kegiatan tanya jawab/dialog antarane pewawancara lan narasumber kanthi tujuan golek warta,katrangan utawa pendapat tumrap sawijine prakara diarani…
a. Narasumber
b. Dialog
c. Wawancara
d. Dhaftar pitakonan

21. Bab-bab tartamtu sing kudu ditindakake sadurung wawancara ana piro?
a. 5
b. 7
c. 6
d. 8

22. Wawancara sing sawatara pitakon ora disusun luwih diarani…
a. Wawancara bebas
b. Wawancara tinarbuka
c. Wawancara kapimpin
d. Wawancara tartutup

23. Ana piro jenise layang?
a. 6
b. 8
c. 7
d. 9

24. Layang sing isine mung saperlune wae,cekak,ditulis ing dluwang sakecandake diarani layang…
a. Kitir
b. Paturan
c. Dhawuh
d. Ulem

25. Tembung sing mratelakake kepriye watak utawa sipat lan kahanan samubarang diarani….
a. Tembung katrangan
b. Tembung kahanan
c. Tembung wilangan
d. Tembung sesulih

26. Kasebut apa nasehat sing ana ing sakjeroning crita ……
a. Pitutur
b. Irah-irahan
c. Watak wantune
d. Gancaran

27. Fadli tuku bakal clana ing pasar turi. Ukara sing di cetak kandel kudune ….
a. Mbakal
b. Bakalan
c. Bangkalan
d. Akal-akalan

28. Ing ngendi dununge omahmu iku Muh ? Ukara sing dicetak kandhel tegese….
a. Panganan
b. Tukune
c. Panggone
d. Linggane

29. Tuladha budi pekerti kang becik nalika lagi kundur saka sekolah yaiku ….
a. Ngucapake salam, salim penganggo lan wisuh
b. Salim penganggo lan tilem
c. Nggarap PR, maem lagi salim penganggo
d. Dolan dhisik, maem ing kancane, mulih

30. Mekaten ingkang saged kula aturaken ing pepanggihan menika. Menawi wonten atur ingkang boten nuju prana, kula nyuwun agung ing pengapunten”. Kutipan ing dhuwur kalebu pirangan ….. pidato
a. Pambuka
b. Isi/surasa
c. Salam
d. Penutup

31. Wawancara kanthi pitakonan sing wis disiapake sadurunge lan responden kari njawab manut pitakonan sing wis sumadya, diarani ….
a. Wawancara konferensi
b. Wawancara individual
c. Wawancara terpimpin
d. Wawancara kelompok

32. Tembung kowe, ndika, sampeyan, lan panjenengan, kalebu tembung sesulih….
a. Utama purusa
b. Madyama purusa
c. Pratama purusa
d. Pandarbe

33. Sapa sing duweni ada-ada ngresiki kali ing Surabaya?
Tegese tembung ada-ada yaiku ….
a. Gara-gara
b. Miwiti
c. Nindakake
d. Mungkasi gawe

34. Kapinginane saiki uwes bisa kasembadan amarga tekad lan perjuangane. Tegese kasembadan yaiku ….
a. Ora bisa keturutan
b. Ora bisa kelaksanan
c. Katurutan
d. Kahanan

35. Para ahli terus mbudidaya supaya bibit varietas unggul kasebut bisa ditangkarake. Tegese mbudidaya yaiku ….
a. Usaha
b. Rekadaya
c. Ihtiar
d. Nglokro

36. Layang sing isine mung sakperlu wae lan ditulis ana ing dluwang sakecandhake diarani layang….
a. Kitir
b. Paturan
c. Dhawuh
d. Ulem

37. Dijenengake layang apa kang isine jangkep, kados aturan nulis layang kang becik diarani layang….
a. Lelayu
b. Ganep
c. Kitir
d. Ulem

38. Perangan kang nyebutake marang sapa layang ditujokake, diarani ….
a. Adangiyah
b. Purwaka basa
c. Surasa basa
d. Wasana basa

39. Perangan sakdurunge isi layang, lumrahe ana atur pembagya diarani ….
a. Surasa basa
b. Purwaka basa
c. Titi mangsa
d. Paprenaha

40. Perangan kang isine nyuwun pangapura menawa ana tetembungan sing kurang prayoga ing sakjeroning layang diarani ….
a. Papenahan
b. Wasana basa
c. Surasa basa
d. Purwaka basa

41. Basa sing digunakake nalika pacelaton marang uwong kang luwih sepuh, becike gunakake basa ….
a. Krama ngoko
b. Krama alus
c. Ngoko lugu
d. Ngoko alus

42. Ing ngisor iki sing kalebu tuladha tembung aran yaiku kajaba….
a. Kabudayan
b. Katresnan
c. Kapinteran
d. Lemari

43. Ing ngisor iki sing kalebu tuladha tembung kriya lingga yaiku ….
a. Turu
b. Nulis
c. Ngarang
d. Nyapu

44. Sarupa tembung sing mratelakake penggaweyan, solah bawah, utawa obah mosik diarani tembung ….
a. Aran
b. Kriya
c. Kahanan
d. Katrangan

45. Ing ngisor iki kalebu jenise tembung kriya andhahan yaiku kajaba ….
a. Tembung kriya tanduk
b. Tembung kriya tanggap
c. Tembung kriya sambawa
d. Tembung kriya lingga

46. Menawi panjenengan ngersaaken, gadahan kula jenengan beta. Ukara ing samping gunakake basa jawa ….
a. Krama alus
b. Ngoko alus
c. Ngoko lugu
d. Ngoko kasar

47. Tuladhane tata krama kang becik yaiku …
a. Nggunakake unggah-ungguh basa kang trep marang wong liya
b. Ngomong dhewe karo kanca nalika guru lagi nerangake ing ngarep kelas
c. Nalika mertamu, mlebu omah langsung
d. Marang wong tuwa ora perlu basa

48. Ukara sing bener unggah-ungguhe yaiku …
a. Eyang sesuk lunga menyang Mekah
b. Bapak sampun bidhal dhateng kantor
c. Aku wis dhahar ing omahe kancaku
d. Adhik lagi mlaku-mlaku karo kancane

49. Pakdhe nembe rawuh saking Jakarta. Ukara iki nganggo basa ….
a. Ngoko lugu
b. Ngoko alus
c. Krama lugu
d. Karma alus

50. (1) digunakake kanca padha kanca akrab
(2) Nggunakake basa sabendinane
(3) ater-ater lan panambang dikramakake
(4) tembung sing dikramakake : wonge
, panindakake, barang kaduwekane
Sing dadi ciri-cirine ngoko alus :
a. 1, 2
b. 1, 3
c. 2, 3
d. 2, 4

51. Tetembungan ing ngisor iki kalebu tuladhane tembung andhahan, kajaba ……
a. Dibuwak
b. Duru
c. Daksilih
d. Kokgawa

52. Tembung sing durung owah saka asale nanging bisa ngadeg dhewe diarani tembung ….
a. Andhahan
b. Lingga
c. Wancahan
d. Aran

53. Buku sing …. (cekel) kuwi mengko arep …. (tuju) marang sapa?
a. Kacekel; koktujokake
b. Kokcekel; ditujokake
c. Kokcekel; koktujokake
d. Dicekelake; taktujokake

54. Barang sing arep …. (tuku) kowe wingi, mau tak parani …. (gawa)uwong.
a. Daktuku; digawa
b. Daktukokake; digawani
c. Daktuku; digawa
d. Ditukokake; dakgawa

55. Anto dawa tangane, mulane duwete simbok digoleki kerep ora ana ?
Tembung dawa tangane tegese ….
a. Ora gelem ewang-emang
b. Ora gelem anut grubyug gawe
c. Seneng njupuk duweke wong liya
b. Sungkan tandang gawe ne dhewe

56. . Sasmitane tembang ing dhuwur yaiku…
a.Yukadena c.Jumbuh
b.Brangta d. Taruna

57. 18. Watake tembang ing dhuwur yaiku..
a. Susah
b. Galak
c. Gagah
d. Manis sari

58. Salah siji saka jenise aksara kang ana ing jagading tata tulis aksara Jawa diarani…
a. Aksara Swara
b. Sandangan wyanjana
c. Aksara legena
d. Aksara Mrda
59. 20. Ana piro cacahe aksara swara iku?
a. 5
b. 7
c. 6
d. 8

60. mugbiskelkSnnHpsi=disuwun\ Ukara ing samping yen ditulis ing tulisan latin yaiku….
a. Supaya bisa dadi wong mulya ing dunya
b. Supaya dadi penguripan ka becik lan mulya
c. Muga bisa kelaksanan apa sng disuwun
d. Nglaksanakake perintah saka sing kuasa

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s