Soal Latihan UTS Basa Jawa Kelas 8 SMP, 2012-1013


Soal LAtihan UTS Basa JAwa Kelas VIII
Tahun ajaran 2012-2013

1. Seni kentrung tansah kudu di uri-uri kaanane. Diuru-uri tegese …
a. Di catet pangubahe
b. Di lestarekake
c. Di apalake
d. Di ubah anane

2. Maca kanti tujuan mahami isi wacan kanthi setiti diarani maca …
a. Memindai
b. Intensif
c. Ekspensif
d. Ekstensif

3. Ukara sing paling trep gawe mertamu yaiku …
a. Nyuwun sewu badhe manggihi Dani
b. Bapak badhe ketemu Pak Lurah
c. Madosi Pak Lurah opo wonten
d. Opo Pak Lurah wonten

4. Aku punya keinginan menjadi Kapolri
Ukara ing dhuwur yen diowahi dadi ukara dadi kromo alus yaiku …
a. Kulo gadhah pangemutan dados Kapolri
b. Kulo nduwe pengen dadi Kapolri
c. Aku nduwe karep dadi Kapolri
d. Kulo pengen dadi Kapolri

5. Ing ngisor iki ukara sing paling trep digawe pacelaton karo wong sing wes dikenal yaiku …
a. Dhek wingi sampeyan dateng pundi
b. Dek ingi awakmu nang endi
c. Sejatine wingi dating pundi
d. Panjenengan dhek wingi tenpundi

6. Ukara sing paling trep yen digawe ngakhiri pacelaton yaiku ….
a. Nyuwun sewu
b. Njekethek
c. Ewodhene
d. Matur suwun

7. Yen awakedewe adus mangka bapak……ukara sing trep gawe ngisi ceeg-ceceg yaiku …
a. Sare
b. Siram
c. Maos
d. Sulaya

8. Bocahn iku pawakane dhuwur kencur.tegese dhuwur kencur yaiku ….
a. Lemu banget
b. Pendhek banget
c. Kuru banget
d. Resik banget

9. Utange ora wulu kucing, duweni teges yaiku …
a. Utange kewan
b. Utange wong liyan
c. Utange akeh gak kewetung
d. Utangi sitik gak kewetung

10. Raden Janaka tatune arang krangjang. Arang kranjang tegese …
a. Tatune akeh banget
b. Tatune getih banget
c. Tatune jarang banget
d. Tatune ono ing sikil

11. Paragane angka”1996” yen di ucapake gawe basa krama alus yaiku …
a. Setunggal ewu sewu sanga
b. Setunggal ewu sangangatus enem
c. Setunggal ewu atos enem
d. Setunggal ewu enem atos sewu

12. Sakwise ditinggal ibune, bocah iku dadi mbisune. Tegese mbisuni yaiku
a. Rame
b. Sedih
c. Meneng
d. Seneng

13. Wesi iki abote abot kapuk. Tegese abot kapuk yaiku …
a. Gak krasa
b. Abot banget
c. Rada abot
d. \abot enteng

14. Wedusku manak dadi lima. Dhasanamane manak yaiku …
a. Semanak
b. Mbabar
c. Sewu
d. Bapak
15. Panggone grajakan sewu kuwi dhuwur banget, kasak baleni dhuwur yaiku
a. Asor
b. Emut
c. Pendhek
d. Cekak

Limbah Industri Ing Kali Surabayaya
Salah sawijineng lembaga swadaya masyarakat kanti aran ecoton kang tansah migatekake rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur kang arep ndadekake kali Surabaya dadi kali mati utawa buwangan limbah industri. Luwih saka 6 yuta KK ing Surabaya gantungake urip saka kali Surabaya. Rencana iku mau bakal direalisasikake ing tahun 2015. Kanggo ngantisipasi kekurangane debit banyu PDAM, mula dinas PU bakal nambah saka kali Brantas.
Yen rencana ndadekake kali Surabaya dadi panggonan buwang limbah, akibate kerusakan lingkungan bakal saya ndadi lan limbah industri ora bakal iso dikendalekake. Gawe ngatasi masalah iku mau kudune sing dadi sumbering banyu kali Surabaya kudu dipulihake lewat reboisasi.
16. Manut wacan ing dhuwur apa jenenge lembaga swadaya masyarakat sing nolak kali Surabaya bakal didadekake kali mati ….
a. Ecoton
b. Electon
c. LSM lingkungan hidup
d. LSM pecinta alam

17. Pirang yuta KK king kutha Surabaya sing nggantungake uripe marang kali Surabaya ….
a. 9 yuta
b. 8 yuta
c. 7 yuta
d. 6 yuta

18. Miturut rencananipun, sapa sing bakal ndadekake kali Surabaya dadi kali mati ….
a. Pamerintah kutha Surabaya
b. Pamerintah kutha Gresik
c. Pemerintah Provinsi Jatim
d. Pamerintah Pusat

19. Kanggo nambah debit banyu PDAM kutha Surabaya bakal di suplai saka kali endi ….
a. Kali brantas
b. Kali pelayaran
c. Kali tengah
d. Kali arisandi

20. Apa sebabe yen kali Surabaya didadekake kali mati, rusake lingkungan bakal ora bisa dikendalekake ….
a. Awit sakabehing limbah industri bisa dibuwang lansung ing kali Surabaya
b. Awit industri bahan kimia wae sing limbahe kudu diproses ing ipal sakdurunge dibuwang ing kali Surabaya
c. Awit limbah industri rumah tangga wae sing oleh dibuwang ing kali Surabaya
d. Awit limbah sing wis diproses lewat ipal wae sing bisa dibuwang ing kali Surabaya

21. Apa wae sing dadi akar masalah ing kali Surabaya sing kudune sakcepete diatasi ….,
a. Kudu bisa ngatasi sumber pencemaran banyu
b. Kuantitas debit banyu ing kali Surabaya kudu stabil
c. Masalah industri sing gawe rusak lingkungan kudu di tertibake
d. Nertibake industi sing buwang limbah ing kali Surabaya

22. Kepriye carane kanggo njaga debit banyu ing kali Surabaya tetep stabil….
a. Alas sing dadi sumbering banyu kali Surabaya kudu dipulihake
b. Nindak tegas perusahaan sing buwang limbahe ing kali Surabaya
c. Masalah industri saka hulu lan hilir sing ngrusak lingkungan
d. Limbah kudu diolah sakdurunge dibuwang ing kali Surabaya

23. Wawancara sing sawantara pitakon ora disusun utawa disiyapake luwih dhisik diarani ….
a. Wawancara bebas
b. Wawancara kapimpin
c. Wawancara tinarbuka
d. Wawancara katutup

24. Nalika nganakake wawancara, sing sawatara pitakone wis disusun dhisek diarani ….
a. Wawancara individual
b. Wawancara kelompok
c. Wawancara bebas
d. Wawancara kapimpin

25. Kalebu ing endi wawancara kang ora winates utawa ora kaiket diarane ….
a. Wawancara bebas
b. Wawancara kapimpin
c. Wawancara tinarbuka
d. Wawancara katutup

26. Layang sing isine mung saperlu wae, cekak, ditulis ing dluwang/kertas sakcedhake diarani layang ….
a. Kitir
b. Paturan
c. Dhawuh
d. Ulem

27. Layang sing isine jangkep, nggunakake unggah-ungguh sing trep, nganggo bebuka, isi lan panutup tanggal, prapernah, lan tandha tangan serta jenenge sing ngirim diarani laying ….
a. Lelayu
b. Ganep
c. Kitir
d. Ulem

28. Perangan layang kang nyebutake marang sapa layang ditujokake diarani ….
a. Adangiyah
b. Purwaka
c. Surasa basa
d. Wasana basa

29. Perangan sadurunge isine layang lumrahe isi atur pambagya wilujeng diarani ….
a. Surasa basa
b. Purwaka
c. Titi mangsa
d. Paprenah

30. Sing di karepake homonim yaiku ….
a. Tembung loro sing padha pocapan lan panulise nanging bedha tegese
b. Tembung loro sing padha pocapan lan panulise nanging padha tegese
c. Teges kang padha nanging pocapan beda karo panulisane
d. Panulisan loro ukara kang bedha teges lan pangucapane

31. Hadi tuku bakal clana ing pasar turi. Ukara sing di cetak kandel kudune ….
a. Mbakal
b. Bangkalan
c. Bakalan
d. Akal-akalan

32. Ing ngendi dununge omahmu to Di? Ukara sing dicetak kandhel tegese….
a. Panganan
b. Panggonan
c. Tukune
d. Linggane

33. Budi pekerti kang becik nalika lagi kundur saka seekolah yaiku ….
a. Ngucapake salam, salim penganggo lan wisuh
b. Salim penganggo lan maem
c. Nggarap PR, maem lagi salim penganggo
d. Dolan dhisik, maem ing kancane, mulih

34. Mekaten ingkang saged kula aturaken ing pepanggihan menika. Menawi wonten atur ingkang boten nuju prana, kula nyuwun agung ing pengapunten”. Kutipan ing dhuwur kalebu pirangan ….. pidato
a. Pambuka
b. Salam
c. Isi/surasa
d. Penutup

35. Tembung ing basa jawa kaperang dadi loro yaiku
a. Tembung lingga lan lingoan
b. Tembung lingga lan andhahan
c. Tembung pangaksami lan lingga
d. Tembung salinswara lan lingga

36. Ing ngisor iki sing dudu tembung lingga yaiku …
a. Sepeda
b. Cilik
c. Kesusah
d. Kabegjan

37. Sakjroning wawanrembug, wong sing dadi punjering pitakon diarani ….
a. Tujuwan
b. Informasi
c. Narasumber
d. Wong ahli

38. Sawijine alat informasi sarana nggunakake jaringan komputer sing disambungake lumantar telepon diarani ….
a. Website
b. Internet
c. Handpone
d. Loudspeaker

39. Website kutho Madiun nyuguhake berita sing wis kedaluwarsa. Tegese kedaluwarsa yaiku ….
a. Isih anyar
b. Wes kesuwen
c. During diwaca
d. Dirahasiakake

40. (1) Bocah sing isih cilik kuwi balunge atos debog.
(2) Delengen adhikmu sing lemu kae, anggone mlayu benho lampah
Tembung atos debog lan banjo tampah jroning ukara ing dhuwur diarani
a. Entar
b. Saloka
c. Sanepa
d. Paribasan

41. Kanggo gandakake utawa nyanepani barang sing bobote entheng banget nggunakake sanepa …
a. Bobote abot wesi
b. Bobote abot kapuk
c. Bobote agal glepung
d. Bobote abot klentheng

42. Antarane keluargaku lan keluargamu kuwi nganti saiki pasrawungane renggang gulo kumepyur.Tembung renggang gula kemepyur tegese ….
a. Ora seneng banget
b. Katon raket banget
c. Katon seneng banget
d. Tansah memungsuhan

43. Ukara-ukara ing ngisor iki sing gunakake sanepa yaiku ….
a. Bocah kuwi cahyane katon abang dluwang
b. Anggonku ngomong mung abang lambe
c. Aku saiki wis mati rasa, wis ora bbisa ngrasakake
d. Kena apa kowe kok mung ngrabekake sikut

44. Babagan sing kudu di gatekake nalika macakake wacan kanggo wong liya yaiku ….
a. Pakecapan, panganan, sandangan
b. Pitakon, uleman, sanggahan
c. Pakecapan, intonasi, ekspresi
d. Ekspresi, uleman, intonasi

45. Nalika jaman Jepang, amarga mirsani rakyat sing mlarat lan sengsara. Panjenengane ngedekake koperasi sing tujuane paring pambiyantu marang kasangsarane rakyat. Amarga iku pungkasane pak Dirman diangkat dadi anggota dewan perwakilan rakyat karasidenan Banyumas. Gagasan pokok pada ing dhuwur yaiku ….
a. Jaman Jepang rakyat tambah sengsara
b. Pak Dirman ngadegake koperasi ing jaman Jepang
c. Pak Dirman diangkat dadi DPR nalika jaman iku
d. Pak Dirman paring pambiyantu marang rakyat

46. Bapak lagi mboten bidal kantor amargi gerah. Tegese gerah yaiku….
a. Repot
b. Kerjo
c. Lara
d. Ngantuk

47. Wong tuwa njaluk warah marang anak, disalokokake ….
a. Kebo kabotan sungu
b. Kebo mulih ing kandhange
c. Kebo nusu gudhel
d. Kebo bule mati setra

48. Menawi panjenengan ngersaaken, gadahan kula jenengan beta. Ukara ing samping gawe basa jawa ….
a. Krama alus
b. Ngoko lugu
c. Ngoko alus
d. Ngoko kasar

49. Yen arep nulis jawa, yen butuhake swara ‘ I’ butuhake sandangan ….
a. E
b. ,i
c. ,u
d. P
50. Tembung “manganana “ yen di tulis gawe aksara jawa yaiku ….
a. .zdfgh
b. .mznnh
c. alika
d. .mznn

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s